Crynwyr dros y Byd

Erbyn heddiw, mae yna oddeutu 400,000 o Grynwyr ledled y byd, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi eu lleoli ar gyfandiroedd America ac Affrica. Er fod pawb yn uno o dan y faner ‘Crynwriaeth’, a’r dealltwriaeth fod elfen o Dduw ym mhawb, mae cryn amrywiaeth i’w ganfod yn y ffordd mae Crynwyr dros y byd yn addoli ac yn mynegi eu ffydd.

Er enghraifft, mae rhai Crynwyr yn glynu yn agosach at ddysgeidiaethau’r Beibl nag eraill. Mae rhai yn dewis addoli mewn dull mwy efengylaidd, ac eraill yn fwy rhyddfrydol yn eu dulliau o addoli, ac yn strwythur eu cyfarfodydd. Gallwch ddysgu mwy am y mathau gwahanol o Grynwyr sydd yn bodoli dros y byd yma.

Fel pobl sydd yn byw eu ffydd, mae Crynwyr yn weithredol iawn mewn ymgyrchoedd dros hawliau pobl, a dyfodol ein planed, ledled y byd. Er enghraifft, mae gan y Crynwyr swyddfeydd yn adeiladau’r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd a Genefa. Yno, maent yn ymgynghori ag aelodau Ysgrifenyddiaeth y Cenhedloedd Unedig, ynghyd â chynrychiolwyr o sefydliadau anllywodraethol, aelodau o wahanol grwpiau ffydd a chynrychiolwyr o amrywiol wledydd y byd.

Ymhlith y meysydd gwaith y mae’r swyddfeydd hyn yn cyfrannu atynt mae hawliau dynol, diarfogi, yr amgylchedd, cyfiawnder economaidd, masnach a datblygu, eirioli achosion rhyngwladol dwys, cyfiawnder troseddol a hawliau ffoaduriaid. Darllenwch fwy am waith y Crynwyr yn y Cenhedloedd Unedig yma.

A darllennwch yma am y ffyrdd y mae Crynwyr yng Nghymru yn byw eu ffydd.