Croeso

Croeso i wefan y Crynwyr Cymru. Credwn fod rhywbeth sanctaidd ynom i gyd.

Dewch i ddarganfod mwy am bwy yw Crynwyr Cymru, sut ‘rydym yn addoli ac yn byw ein bywydau, a sut y gallwch chithau ymweld neu ymuno â ni.

 

Welcome to the Quakers in Wales website. We believe that there is something of God in everyone. Explore our website to discover more about Quakers in Wales – who we are, how we worshop and live our lives, and how to find a Quaker Meeting near to you.

To explore this website in English please click on the button below:

Amdanon Ni

Crynwyr Cymru yw’r sefydliad sydd yn tynnu Crynwyr sy’n byw yng Nghymru at ei gilydd. Mae’n gweithio gyda’r 4 cyfarfod rhanbarthol yng Nghymru a’r Gororau Deheuol. Mae fel rheol yn ymgynnull dair gwaith y flwyddyn i addoli ac i gynllunio’r gwaith. 

Dod o hyd i Gwrdd

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod Crynwyr, byddem yn argymell i chi gysylltu â’r cyfarfod sydd yn fwyaf lleol i chi yn gyntaf. Er mwyn darganfod ble mae eich cyfarfod agosaf, cliciwch ar y rhanbarth berthnasol ar y tudalen isod.

Beth mae’r Crynwyr yn ei ddweud:

  • Mae rhywbeth sanctaidd ynddom ni i gyd.
  • Mae pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw.
  • Mae crefydd yn ymwneud â bywyd yn ei gyfanrwydd.
  • Mewn tawelwch down o hyd i ymdeimlad dyfnach o bresenoldeb Duw.
  • Mae gwir grefydd yn arwain at barchu’r ddaear a’r holl fywyd sydd arni.
  • Mae pob unigolyn yn unigryw, yn werthfawr ac yn blentyn i Dduw.

Amdanon Ni

Down ynghyd i helpu’n gilydd i fod yn agored i’r ysbryd. Mae yna hen hanes i’r Crynwyr yng Nghymru a chroesawn bawb sy’n chwilio am fyd ble gall pawb ddilyn yr ysbryd a byw’n heddychlon. Ceisiwn gymdeithas deg sy’n cydnabod gwerth pob person.

Hanes y Crynwyr yng Nghymru

Cychwynodd yr hyn a adnabyddir fel Crynwriaeth yn ystod y dyddiau tywyll a thresigar tua diwedd rhyfeloedd cartref y 1640au. Roedd y wlad mewn helbul yn sgil digwyddiadau’r cyfnod, megis dienyddio’r Brenin Siarl 1af yn 1649. Roedd dadleuon lu am yr angen i’r eglwys ddiwygio; am natur a dulliau’r llywodraeth; am yr anghyfartaledd mewn cyfoeth a grym, ac am yr angen am fwy o gyfiawnder cymdeithasol. 

Newyddion Diweddaraf

Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr yn Euston, Llundain, rhwng Ebrill 28ain a Mai 1af eleni. Roedd hi'n benwythnos braf a heulog ym Mhrifddinas Lloegr, a braf oedd cweld cymaint o gyfeillion yn cwrdd wyneb yn wyneb eleni, yn ogystal...

Eglwysi’n Cyfrif Natur – A Rocha UK

Eglwysi’n Cyfrif Natur – A Rocha UK

Mae'r elusen A Rocha UK yn elusen Gristnogol sydd yn gweithio i warchod ac adfer y byd naturiol, a helpu Cristnogion ac eglwysi yn y Deyrnas Unedig i wneud hynny hefyd. Fel rhan o'r gwaith, eleni cynhelir wythnos   'Eglwysi'n Cyfrif Natur' sydd rhwng y 3ydd...

‘Woodbrooke Places’ yn dod i Gymru!

‘Woodbrooke Places’ yn dod i Gymru!

Nod cynllun newydd Woodbrooke - Woodbrooke Places - yw ceisio dod â'r profiad o fynychu cyrsiau wyneb yn wyneb yn agosach at Gyfeillion ledled Cymru a gweddill Prydain. Fel rhan o'r cynllun arloesol yma, cynhelir 5 cwrs undydd hynod o ddifyr yma yng Nghymru eleni - 2...